MUSIC BUSINESS DEVELOPER

BEHÖRIGHET


Behörighet yrkeshögskolan

För att bli behörig till yrkeshögskolan och utbildningen så behöver du uppfylla de tre stegen nedan:

01.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, det vill säga antingen:

a) Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

b) Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

c) Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

d) Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

e) Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

f) Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

02.

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

03.

Särskilda förkunskaper:

1. Betyg lägst G respektive E i Engelska B eller Engelska 6

2. Betyg lägst G respektive E i Svenska B eller Svenska 2

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i steg 1-3, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Följande handlingar styrker din eventuella behörighet:

1. Gymnasiebetyg (gymnasieexamen, slutbetyg eller avgångsbetyg)

2. Eller om du har motsvarande till gymnasiebetyg: Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskola, Översatta betyg från UHR´s hemsida (om du har utländska betyg)

Dessa handlingar ska vara intygade och underskrivna av representant för skolan/utbildningsanordnare.

Om du saknar formella handlingar, till exempel ett gymnasiebetyg eller motsvarande, finns det ändå en chans att bli behörig, ingå i ett urval och en möjlighet att bli antagen. Detsamma gäller om du saknar en särskild förkunskap. I din ansökan ska du då åberopa reell kompetens. Läs mer hur du går tillväga här:Reell kompetens.

För frågor kring behörigheten – kontakta niclas@dmgeducation.se

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning