Diversify Music Group AB - 556846-5602

Integritetspolicy


Med anledning av den nya Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har vi tagit fram en uppdaterad integritetspolicy som beskriver hur vi sparar och hanterar din personliga information. Allmänna dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Denna förkortas GDPR (General Data Protection Regulation).

Denna integritetspolicy beskriver och förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi på DMG Education värnar alltid om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar. Det är t.ex. viktigt att du förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Diversify Music Group AB, organisationsnummer 556846-5602, är ansvarig för insamling, lagring och hantering av dessa personuppgifter.

Varför sparar vi och hanterar personuppgifter?

DMG Education erbjuder olika former av utbildning och säkerställer kontinuerligt att våra kunder och de som är intresserade av att utbilda sig får rätt information. Vi sparar därför icke känsliga personuppgifter för att informera våra kunder om de bästa alternativen för deras karriärutveckling. Vi sparar även personnummer men endast på de som sökt till en specifik utbildning. Denna data krävs för att identifiera personen i fråga samt den plikt vi har från myndigheten för yrkeshögskolan samt CSN att rapportera statistik. Genom att ansöka till en utbildning ger den sökande samtycke till att DMG Education hanterar dennes uppgifter enligt nedan förklarat. Sammanfattningsvis samlar vi in och hanterar personuppgifter vid 2 olika tillfällen:

- När personer själva väljer att registrera sig som intresserade för utbildning (Intresseanmälningar)
- När personer själva väljer att ansöka för att utbilda sig (Ansökningar)

Laglig grund för intresseanmälningar är: Medgivande Laglig grund för ansökningar till YH är: Myndighetsutövning Laglig grund för ansökningar till kurser är: Medgivande.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dessa personuppgifter på några olika sätt och från olika källor:

 • Via intresseformulär på DMG Educations hemsida dmgeducation.se
 • Via ansökningar på tredjepartsplattformen yh-antagning.se
 • Via intresseanmälningar på tredjepartsplattformen studentum.se

Vilka personuppgifter sparar vi?

Vid intresseanmälningar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Mailadress

Vid ansökningar:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Postadress
 • Postadress
 • Gymnasiebetyg
 • Bild på personen i fråga (om personen själv väljer att inkludera detta)

Vart sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dessa i vårt interna CRM-system, HubSpot. Denna plattform är lösenordskyddad och endast DMG Educations interna team (anställda) har tillgång till denna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Intresseanmälningar:

Så länge det finns skäl att tro att en person i fråga vill vidareutbilda sig, men som längst 3 år vid ej påbörjade studier.

Ansökningar:


Uppgifter på de som inleder en utbildning sparas under hela utbildningsperioden samt 2 år efter avslutad utbildning.
Ansökningar som ej inleder en utbildning sparas så länge det finns skäl att tro att en person i fråga vill utbilda sig, men som längst 2 år efter att personen har registrerat sin första ansökan.

Vem har tillgång till dessa och hur skyddas dina personuppgifter?

Alla som jobbar internt på DMG Education har tillgång till det interna CRM-systemet. Systemet är lösenordskyddat och används endast när en säker anslutning finns samt inga för vetskapen om möjliga intrångsförsök kan genomföras.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Alla uppgifter gällande intresseanmälningar används intern hos DMG Education för att marknadsföra och rekommendera utbildningar och kurser. Uppgifterna används även i interna statistiksammanställningar. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

Alla uppgifter gällande ansökningar till de utbildningar DMG Education erbjuder används för att identifiera de sökande. När en sökande är antagen till en utbildning används de icke känsliga uppgifterna för att skapa användare på de digitala läroplattformarna (LMS). Om en sökande inte kommer in på en utbildning sparas dessa uppgifter i 2 år för att vid ett senare tillfälle och utbildningsstart kunna erbjuda en ny chans till ansökan.

En sökande som söker en YH-utbildning gör detta genom yh-antagning.se där alla uppgifter registreras och sparas enligt deras anpassade personuppgiftshantering som går i linje med de nya riktlinjerna gällande GDPR. När ansökningsperioden och urvalsperioden är över exporteras alla dessa uppgifter till DMG Educations interna CRM-system.

Dina rättigheter som registrerad

Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har du ett antal rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
  Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.
 • Rätt att bli informerad
  Du har rätt att bli informerad kring hur vi samlar in personuppgifter, lagrar personuppgifter och använder personuppgifter vilket allt framgår av denna policy.
 • Rätt att få information korrigerad
  Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att begära rättelse.
 • Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.
 • Rätt att invända
  Du har även rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsförings-ändamål.
 • Rätt till radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på̊ ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
 • Rätt att begära begränsning av behandling
  Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Uppgifterna kommer finnas kvar hos oss men kommer inte att användas.
 • Rätt att klaga till tillsynsmyndighet (Datainspektionen)
  Du har rätt att inlämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 • Rätt till dataöverföring
  Du har rätt att få en kopia på̊ de personuppgifter som rör dig i ett vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Rätt att meddelas
  Om det förekommit dataintrång så meddelas detta inom 72 timmar efter att vi upptäckt personuppgiftsbrottet. 
Hur kontaktar du oss lättas vid frågor om dataskydd och personuppgiftshantering? 
Personuppgiftsansvarig: Andreas Andersson Email: andreas@dmgeducation.se Telefonnummer: +46 703 539 296

KOM IGÅNG MED
KUNSKAPSBREVET

Inget spam, bara utbildning